Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPECIAL DATES
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van
de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.
1. Special Dates: onderdeel van JaRo, de gebruiker van deze algemene
voorwaarden, gevestigd te Tilburg, ingeschreven in het
handelsregister onder KvK-nummer 70461635.
2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Special Dates een
overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Special: een dame of heer, als zelfstandige verbonden aan Specials
Dates, die in het kader van de overeenkomst ter beschikking van de
klant wordt gesteld c.q. in het kader van een aanbod van Special Dates
wordt aangeboden.
4. Overeenkomst: iedere tussen Special Dates en de klant tot stand
gekomen overeenkomst waarmee Special Dates zich jegens de klant,
tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het
verlenen van diensten.
5. Diensten: de in het kader van de overeenkomst in opdracht van de
klant te verlenen escortdiensten door een special.
6. Boeking: de in het kader van de overeenkomst tussen partijen
vastgestelde reservering van een special op een bepaalde dag,
gedurende een bepaald tijdsbestek.
7. Website: specialdates.nl en/of specialdates.eu.
8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie,
communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan
worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
Special Dates en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de
klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend
uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover
hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen,
afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt
hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze
algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de
geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval
zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een
vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste
beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Special Dates is een escortbureau dat beschikt over een drank- en
horecavergunning en werkt binnen de grenzen van de wet. Bij Special
Dates werkzame specials zijn ten minste 21 jaar en beschikken over de
nationaliteit van een EU-lidstaat.
2. De diensten worden door specials uitsluitend verleend op een door de
klant aangewezen locatie, zoals een privéwoning, hotel of gedurende
een zakenreis. De minimale duur van een boeking bedraagt twee uur.
3. Het aanbod van Special Dates staat uitsluitend open voor personen die
de leeftijd van ten minste 21 jaar hebben bereikt.
4. Elk aanbod van Special Dates is vrijblijvend en onder voorbehoud van
voldoende beschikbaarheid van de door de klant gewenste special.
Special Dates is nimmer verplicht een aanvraag van de klant voor een
special te aanvaarden; een aanvraag kan zonder opgave van redenen
door Special Dates worden geweigerd.
5. De klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Special Dates
dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
6. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in de
voorgaande leden, tot stand op het moment dat Special Dates de
reservering van de klant aan de klant heeft bevestigd. In geval de
reservering middels de website of per e-mail geschiedt, zal Special
Dates de reservering, onverminderd het bepaalde in de voorgaande
leden, per e-mail aan de klant bevestigen.
7. Indien de klant de overeenkomst sluit ten behoeve van een derde,
gelden de in deze algemene voorwaarden vermelde verplichtingen
van de klant met betrekking tot het gebruik van de diensten, tevens
voor deze derde. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de
betreffende derde genoegzaam op de hoogte worden gesteld van de
voor hem van toepassing zijnde voorwaarden. In dat kader wordt in
deze algemene voorwaarden onder ‘klant’ tevens verstaan de derde
te wiens behoeve de diensten worden verleend. De contractuele
wederpartij van Special Dates is evenwel hoofdelijk aansprakelijk voor
de nakoming van de bedoelde verplichtingen door de derde.

ARTIKEL 4. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING
De klant komt het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o
van het Burgerlijk Wetboek niet toe omdat de overeenkomst voorziet
in het verlenen van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding en
in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van
nakoming is voorzien. Dientengevolge voorziet artikel 6:230p van het
Burgerlijk Wetboek in uitsluiting van het recht van ontbinding.

ARTIKEL 5. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
1. De klant is gehouden een hoge mate van persoonlijke hygiëne, respect
en discretie jegens de special in acht te nemen. Het is de klant
verboden de special te dwingen handelingen te verrichten tegen
zijn/haar wil, alsmede handelingen te verrichten in strijd met deze
algemene voorwaarden of de wet. Special Dates en de special zijn
gerechtigd de politie in te schakelen in geval de klant handelt in strijd
met het bepaalde in de vorige zin.
2. Het is de mannelijke klant verplicht een condoom te gebruiken tijdens
de door de special te verlenen diensten van seksuele aard. Het is de
klant niet toegestaan de special te overtuigen het gebruik van een
condoom achterwege te laten dan wel het gebruik daarvan gedurende
de uitvoering van de diensten te staken.
3. Zowel de special als Special Dates zijn gerechtigd een boeking met
onmiddellijke ingang te annuleren of te beëindigen in geval de klant
zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, en in het
bijzonder het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, niet
deugdelijk nakomt dan wel zij goede grond hebben te vrezen dat de
klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. De klant maakt in die
gevallen nimmer aanspraak op restitutie of kwijtschelding van de
overeengekomen prijs.
4. Alle contacten tussen de klant en de specials van Special Dates, anders
dan gedurende de boeking, zullen verlopen via Special Dates. Het is de
klant zonder voorafgaande toestemming van Special Dates niet
toegestaan om rechtstreeks contact met specials op te nemen.

ARTIKEL 6. | GENOTSMIDDELEN, VEILIGHEID EN BESCHERMING
1. Het is de klant ten strengste verboden om de special drugs aan te
bieden of de special op enige wijze aan te sporen tot het gebruiken
daarvan. Special Dates verbiedt haar specials drugs naar een boeking
mee te nemen. Voorts is het de klant verboden de special aan te
dringen op het nuttigen van alcoholische drank.
2. De klant dient het privéleven van de special te respecteren en zal zich
onthouden van het vragen naar het privéleven van de special.
3. De klant dient tijdens de boeking steeds toe te staan en mogelijk te
maken dat de special telefonisch contact met Special Dates opneemt
ter verificatie van betalingen, ter communicatie van het welzijn van de
special of omtrent andere informatie. Indien de special daarop prijs
stelt, zal tijdens de boeking beveiliging aanwezig zijn, bijvoorbeeld in
de vorm van een privéchauffeur dan wel persoonlijke beveiliging.
4. Special Dates en de special zijn gerechtigd om bij intimidatie,
misleiding of andersoortige risico’s voor de veiligheid van de special,
onmiddellijk de politie in te schakelen en alle ter zake doende
(persoons)gegevens van de klant en/of derden aan de politie te
verstrekken.

ARTIKEL 7. | ANNULERING VAN EEN BOEKING DOOR DE KLANT
1. Annulering van een boeking door de klant dient telefonisch of per email
aan Special Dates te worden gemeld.
2. In geval van annulering door de klant van een boeking ten aanzien
waarvan de betaling reeds volledig is verricht, vindt nimmer enige
restitutie plaats.
3. In geval annulering door de klant van een boeking ten aanzien waarvan
de betaling nog niet (geheel) is verricht, vindt geen restitutie of
kwijtschelding plaats indien de special reeds onderweg is naar de
klant. Indien de boeking voor de special een overnachting inhoudt,
bijvoorbeeld als sprake is van een zakenreis van de klant, behoudt
Special Dates zich het recht voor om tevens geen (volledige) restitutie
of kwijtschelding toe te passen in geval zij aannemelijk maakt dat,
ondanks dat de special nog niet onderweg is naar de klant, de special
bezettingsverlies lijdt door het vrij plannen van tijd ten behoeve van
de klant. Of en in hoeverre restitutie of kwijtschelding in dat geval
plaatsvindt, wordt naar redelijkheid door Special Dates vastgesteld.

ARTIKEL 8. | ANNULERING EN WIJZIGING VAN EEN BOEKING DOOR
SPECIAL DATES OF DE SPECIAL
1. De special is, ook na aankomst bij de klant, te allen tijde gerechtigd
de klant te weigeren en de boeking te annuleren.
2. Special Dates en de special zijn in het bijzonder bevoegd een boeking
te annuleren of te wijzigen in geval:
– de special om welke reden dan ook niet op de
overeengekomen tijd of plaats aanwezig kan zijn;
– Special Dates of de special zelf, gelet op de omstandigheden
van het geval, van oordeel is dat de veiligheid van de special bij
nakoming van de overeenkomst in het geding is;
– de klant niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de
overeenkomst, waaronder mede begrepen het bepaalde in
deze algemene voorwaarden, voldoet, dan wel Special Dates
of de special goede grond heeft te vrezen dat de klant niet aan
deze verplichtingen zal voldoen;
– anderszins van Special Dates of de special redelijkerwijs niet
kan worden gevergd de overeenkomst onder de
overeengekomen condities na te komen.
3. In geval van annulering of wijziging van een boeking door Special
Dates, zal zij zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant. In
geval van wijziging van een boeking door Special Dates, is de klant
gerechtigd deze wijziging af te wijzen en de boeking te annuleren.
4. De klant maakt aanspraak op restitutie of kwijtschelding van de
overeengekomen prijs in geval van annulering als bedoeld in dit
artikel, tenzij de annulering aan de klant kan worden toegerekend.
5. Special Dates en de special zijn nimmer verder dan voorzien in het
vorige lid aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van
een annulering van een boeking.

ARTIKEL 9. | VERTRAGING VAN DE SPECIAL
Het kan voorkomen dat een special later dan op de uitdrukkelijk
overeengekomen tijd aankomt op de overeengekomen locatie. Pas
indien de special langer dan 30 minuten vertraagd is, is de klant
gerechtigd de boeking kosteloos te annuleren. Annulering dient in dat
geval te geschieden overeenkomstig artikel 7.1 en uiterlijk vóór
aankomst van de special, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de
klant de vertraging heeft aanvaard.

ARTIKEL 10. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR INTERNATIONALE
BOEKINGEN
1. Internationale boekingen worden geaccepteerd onder voorbehoud
van algemeen positief reisadvies, veiligheid van de bestemming,
ervaringen met de bestemming en overleg hierover met de
betreffende special.
2. Bij internationale boekingen wordt de reismethode in onderling
overleg vastgesteld.
3. Tijdens een internationale boeking dient de klant zorg te dragen voor
de beschikbaarstelling en betaling van drie maaltijden per dag voor de
special.
4. Tijdens een internationale boeking dient de klant de special in de
gelegenheid te stellen Special Dates ten minste eenmaal per dag te
bellen en de special daarbij alle privacy te bieden.
5. Bij internationale boekingen dient de special per etmaal ten minste
twee uur ononderbroken tijd voor zichzelf te krijgen. Dit is exclusief
slapen, welke duur is vastgesteld op acht ononderbroken uren per
etmaal.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT
1. Special Dates en de special zijn niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij
daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die hen krachtens
de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend
onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Special Dates en/of de special bij het intreden van de
overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan hun verplichtingen hebben
voldaan of slechts gedeeltelijk nog aan hun verplichtingen kunnen
voldoen, is Special Dates gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte,
respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst
afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.
4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan (gedeeltelijke) restitutie
of kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van
de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor
vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | NON-CONFORMITEIT
Special Dates staat ervoor in dat de door de klant geboekte special wat
betreft eigenschappen, zoals persoonlijkheid en uiterlijk, beantwoordt
aan de gegevens die ter zake in het aanbod van Special Dates zijn
vermeld. Indien de klant de special desondanks niet geschikt bevindt
bij aankomst, kan dit niet als tekortkoming van Special Dates worden
aangemerkt en maakt de klant nimmer aanspraak op restitutie of
kwijtschelding van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod van Special Dates vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke
opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten. Alle
door Special Dates vermelde tarieven zijn vast en niet
onderhandelbaar.
2. De special voert uitsluitend die diensten uit die uitdrukkelijk tussen de
klant en Special Dates zijn overeengekomen, tenzij de special en de
klant nader anders overeenkomen. Eventuele extra kosten in verband
met een wijziging van de diensten van de special of de duur van de
boeking, dienen voorafgaand aan de uitvoering c.q. verlenging te
worden betaald. De special is echter nimmer verplicht een verzoek tot
wijziging of verlenging als bedoeld in dit artikel te accepteren.
3. Betaling dient te geschieden in euro, tenzij uitdrukkelijk anders door
Special Dates is aangegeven, dan wel Special Dates en de klant
voorafgaand hebben overlegd dat betaling in een andere valuta zal
geschieden. Bij dit overleg stelt Special Dates de wisselkoers vast. Over
het bedrag in vreemde valuta dat aan de hand van de wisselkoers
wordt bepaald, wordt een toeslag van 5% berekend.
4. De klant is de volledige overeengekomen prijs plus de eventuele
bijkomende kosten, bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De klant maakt
niet eerder aanspraak op uitvoering van de overeenkomst door de
special dan nadat de betaling door de Special Dates dan wel de special
is ontvangen.
5. In geval van contante betaling aan de special, dient het
overeengekomen bedrag bij aanvang van de boeking aanwezig te zijn
in een open envelop. De special dient het bedrag bij aanvang van de
boeking te kunnen controleren en de betaling in ontvangst te kunnen
nemen. In geval van pinbetaling, dient het overeengekomen bedrag
eveneens bij aanvang van de boeking te worden voldaan. Pinbetaling
is uitsluitend mogelijk in geval dit bij totstandkoming van de
overeenkomst is afgesproken met Special Dates. Indien partijen in het
kader van een verlenging van een boeking afspreken dat een mobiel
pinapparaat door Special Dates zal worden gebracht op de locatie van
de boeking, wordt een extra toeslag van € 0,50 per gereden kilometer
aan de klant in rekening gebracht.
6. In geval van betaling middels PayPal, geldt een toeslag van 5% over het
verschuldigde bedrag. In geval van betaling middels creditcard geldt
een toeslag van 10% over het verschuldigde bedrag.
7. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat betaling
middels overboeking geschiedt, dient betaling te geschieden binnen
de op de factuur vermelde termijn, op de overigens op de factuur door
Special Dates voorgeschreven wijze.
8. De klant maakt nimmer aanspraak op enige restitutie in geval de klant
niet volledig van de overeengekomen diensten gebruik maakt dan wel
de volledige overeengekomen tijd niet benut.
9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de
klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de klant
intreedt, is de klant, over het openstaande bedrag, de dan geldende
wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een
maand als volledige maand wordt aangemerkt.
10. Alle kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en
executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de klant
verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de klant.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID
1. De selectieprocedure van specials door Special Dates geschiedt met
grote zorg. Special Dates streeft ernaar haar klanten de best mogelijke
ervaring te bieden, echter zijn ervaringen zeer persoonsgebonden en
kan tevredenheid nimmer worden gegarandeerd. Ter zake aanvaardt
Special Dates dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
2. De special en Special Dates zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele
kosten of schade als gevolg van eventuele seksuele aandoeningen die
worden ontdekt na het verlenen van de diensten door de special.
3. Special Dates is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade
die ontstaat door het gebruik van de website of van de op de website
ter beschikking gestelde informatie.
4. De klant vrijwaart Special Dates en de special van alle vorderingen van
derden die schade lijden in verband met de verleende diensten.
5. De klant aanvaardt, onverminderd het bepaalde in het volgende
artikel, het risico dat derden communicatie tussen Special Dates en de
klant kunnen onderscheppen of opvangen. Special Dates en de special
zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van
het bekend worden van informatie bij derden.
6. Special Dates is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
waaronder mede begrepen personen- en letselschade.
7. Mocht Special Dates jegens de klant aansprakelijk zijn voor enige
schade, dan heeft Special Dates te allen tijde het recht deze schade te
herstellen. De klant dient Special Dates hiertoe in de gelegenheid te
stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Special Dates
ter zake vervalt.
8. Indien Special Dates ondanks het bepaalde in het overige van deze
algemene voorwaarden jegens de klant aansprakelijk mocht zijn voor
enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste
de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Special Dates
betrekking heeft.
9. Op de aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene
voorwaarden kan jegens de klant tevens een beroep worden gedaan
door de special.

ARTIKEL 15. | PRIVACY
1. Special Dates acht de privacy van de klant van groot belang. Zowel de
special als Special Dates zullen, behoudens het bepaalde in het overige
van deze algemene voorwaarden, de hun ter kennis gekomen
informatie geheimhouden voor derden, waaronder ook begrepen het
bestaan van de boeking als zodanig. De van de klant ontvangen
persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering
van de overeenkomst en voor zover voorzien in deze algemene
voorwaarden.
2. De klant is gehouden alle hem ter kennis gekomen informatie omtrent
Special Dates en de special geheim te houden voor derden en deze
informatie uitsluitend te gebruiken voor zover in verband met de
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of redelijkerwijs
toelaatbaar mag worden geacht.
3. Special Dates, de special en de klant zijn niet gehouden aan de
geheimhouding als bedoeld in dit artikel in geval een wettelijk
voorschrift of gerechtelijke uitspraak hen verplicht tot het tegendeel.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN
1. Special Dates accepteert niet dat misbruik van haar dienstverlening
wordt gemaakt en zal personen die boekingen doen op basis van
onjuiste gegevens of valse voorwendselen trachten op te sporen. In
geval Special Dates daartoe aanleiding ziet, zal zij de klantgegevens op
zwarte lijsten, branchewebsites of middels andere media (doen)
openbaren om valse of onprettige boekingen (bij derden) voor de
toekomst te voorkomen. Special Dates is in die gevallen voorts
gerechtigd de klantgegevens te delen met politie en justitie.
2. Special Dates is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te
wijzigen. De gewijzigde voorwaarden hebben geen invloed op reeds
tot stand gekomen overeenkomsten.
3. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de klant en Special Dates
voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat
zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling
overleg te beslechten.
5. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de
bevoegde rechter te Tilburg aangewezen om van gerechtelijke
geschillen kennis te nemen.